Sök paketresa & flyg

Paketresa
Endast Flyg

Resevillkor

Resevillkor Travea

1. Avtalet

1.1 Avtalet mellan Travea och resenären är bindande för parterna när Travea har bekräftat beställningen och betalning av anmälningsavgift eller slutlikvid skett enligt Traveas anvisningar. Den resenär som bokar resan och därmed ingår avtal med Travea är beställaren. Beställaren är också den som är betalningsansvarig gentemot Travea. Endast beställaren kan göra ändringar i en bokning som rör andra resenärer än den egna personen d.v.s. alla ändringar samt eventuell avbeställning skall göras av den enskilde resenären själv eller av beställaren skriftligen.

1.2 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Travea.

1.3 Beställaren är ansvarig för att lämna korrekta uppgifter vid bokningstillfället. Detta innebär att det namn som lämnas vid bokningstillfället måste anges och stavas på exakt samma sätt som i passet då det är detta som används som identifikation vid incheckningstillfället. Beställaren åläggs att kontrollera erhållen bokningsbekräftelse direkt vid bokningstillfället med avseende på att namn är rätt stavade och att alla övriga uppgifter stämmer. Vid felaktigheter åligger det beställaren att snarast kontakta Travea för rättelse.

1.4 De uppgifter som återfinns på Traveas hemsida vid tidpunkten för avtals upprättande enligt 1.1 är bindande. Travea har rätten att ändra uppgifter på hemsidan innan avtal har träffats.

1.5 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.6 Resenären ansvarar själv helt och fullt för eventuella anslutningsresor och specialarrangemang som inte sålts av Travea. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.7.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis som paketresan är detta att betrakta som en del av aktuell paketresa.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan resor med charter-och reguljärflyg och/eller biljettyp.

2.2 Vid bokning av Travea charterflyg skall resenären betala en första delbetalning (anmälningsavgift) 7 arbetsdagar efter att bokning har gjorts via Internet eller Traveas callcenter. Resterande betalning skall vara arrangören tillhanda senast sex (6) dagar före avresa. Vid bokning färre än 6 dagar innan avresa måste hela resans belopp betalas omgående. Travea förbehåller sig rätten att ha särskilda regler för betalning i samband med specialerbjudanden. I dessa fall framgår detta på hemsidan. Vid behov kan Traveas call ‐ center, 031 47 05 80 lämna ytterligare information.

2.3 Vid bokning via en resebyrå, via Traveas call‐center eller via Traveas hemsida, kan resenären välja att betala on‐line via bankgiro. Väljer resenären att betala via bankgiro har denne fem (7) arbetsdagar på sig att betala den första delbetalningen, enligt punkt 2.1, innan bokningen tas bort. OBS! Glöm inte att ange det OCR‐nummer som återfinns på bokningsbekräftelsen. Från och med sex (50) dagar före avresa skall betalning företrädesvis ske online. I undantagsfall kan betalning ske via bankgiro eller som direktinsättning.  Vid behov, kontakta call‐center, 031 47 05 80  för närmare information.

2. 4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med resevillkor, punkt 2.1, har Travea rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften.

2.4.1 I de fall där resenären har betalat in fel summa eller på annat sätt orsakat att Travea tvingats utföra extra banktransaktioner debiteras resenären en administrativ avgift motsvarande den faktiska kostnaden dock lägst 300 SEK.

2.5 Presentkort

Det går inte att kombinera ett presentkort med andra rabatter eller erbjudanden. Presentkorten kan endast användas en gång, om du behöver mer information, tveka inte att kontakta oss på info@travea.se.

3. Resenärens rätt till avbeställning

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2

Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3

Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Sker ingen avbeställning och infinner sig resenären inte på för avresan angiven tid och plats eller kan han inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera äger Travea rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med av beställningsreglerna i punkterna 3.1.1–3.1.4 ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Travea tillhanda.

3.1.4

Resor med flexibel reslängd är som regel inte ändrings- eller återbetalningsbara efter köp. Om leverantören tillåter ändring tillkommer en administrativ avgift och leverantörens ändringsavgift samt eventuell prisskillnad.

3.1.5

Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

 

3.4

 

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

Vid avbeställning av teaterbiljetter, fotbollsbiljetter eller liknande evenemang kan återbetalning ske endast om biljetterna kan återsäljas.

4. Resenärens ändringar av resan

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta senast 21 dagar innan avresa. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.2 Vid ändring av felstavat namn ska kunden erlägga en administrativ kostnad på 1800:- per person.

4.2.1 Kan resenären  framlägga bevis för att felsvaningen beror på tekniska omständigheter eller arrangören utgår den administrativ kostnad på 1800:-.

5 Resenärens rätt att överlåta avtalet

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangör en eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.3 Avgiften vid överlåtelse är normalt 1800:- per person. Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.

6 Arrangörens ändringar före avresa

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.2 Ändring av priset

6.2.1Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) –(c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) -(c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3 Tidtabellsändringar Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 14 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för våra charterresor är

följande:

Arrangören äger rätt att ställa in resan om inte minst 20% av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa eller 70 % senast 3 månader innan avresa. Resenären ska snarast skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande till resenären sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 14 dagar före avresan.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 Arrangörens ändringar efter avresa

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt paketreselagen.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 Reklamation och avhjälpande

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör ske på resmålet.

Reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 Resenärens ansvar under resan

9.1 Hjälp vid på- och avstigning, rörelsehinder

9.1.1 Resenären är skyldig att i samband med bokningstillfället meddelar om ni behöver assistans på flygplatsen. Med detta avses exempelvis bärhjälp eller att ni behöver en rullstol för att komma ombord på flygplanet.

9.3 Avgångstider och incheckning

9.3.1 Samtliga tider som anges på bokningsbekräftelsen/e‐ticket är att betrakta som preliminär information. Gällande tider framgår på www.travea.se, men även dessa kan bli föremål för ändringar. Avgångstider som rör hemresan kan också ändras. Det är viktigt att beställaren lämnat fullständiga kontaktuppgifter (e‐postadress) vid bokning då Travea alltid försöker att informera berörda resenärer direkt vid tidtabellsändringar om möjlighet finns. Det är alltid resenärens ansvar att själv kontrollera avgångstiderna inom 48 timmar före avresan på respektive flygplats hemsida, kontakta direkt eller alternativt kontakta arrangörens call‐center under kontorstid.

9.3.2 Resenär ansvara själv för att vara på plats till incheckningen, den som inte är på plats innan incheckningen stänger kommer att vägras ombordstigning utan återbetalning.

I regel öppnas incheckningsdisken två timmar före avgång enligt tidtabell. Incheckningen stänger 45 minuter före avgång enligt tidtabell.

9.4 Graviditet

9.4.1 Gravida tillåts resa fram till 34:e veckan om graviditeten är komplikationsfri.

9.4.2 Om passageraren gått över till 27:e veckan krävs ett läkarintyg som innehåller flygnummer med flygdatum och graviditetens längd angett i antal veckor. Intyget får ej vara äldre än 7 dagar.

9.4.3 Personalen ombord har inte utbildning för att förlösa barn. Travea tar inte ansvar för eventuella komplikationer som kan ske om förlossningen sker ombord. Ansvaret vilar helt och hållet på den enskilda individ som flyger under graviditeten.

9.5 Nödvändig dokumentation

9.5 Travea ansvarar för att förmedla om nödvändig dokumentation men det är resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport till följd av avsaknad av giltigt pass, visum och liknande

10 Bagage

10.1 Varje resenär som fyllt 2 år, får bära med sig upp till 5 kg bagage ombord, så kallat handbagage. Tillåten storlek på handbagaget kan variera mellan olika flygbolag. En mindre väska med förnödenheter som behövs för spädbarnet är tillåtet att medföra i kabinen.

10.2 Säkerhetsbestämmelser för flyg kräver att mängden vätska, gelé och spray som tas med i handbagaget är begränsad till max 100ml (1dl) per behållare och maxantal 10 st behållare per påse. Behållarna (flaskor, burkar, tuber osv.) ska placeras i en genomskinlig en‐liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd. Plastpåsen ska dessutom vara återförslutningsbar. Med vätska avses geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t.ex. vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

10.3 Alla flygresenärer som fyllt 2 år kan fritt ta med en viss mängd incheckat bagage. Vanligtvis ligger maxvikten för medhavet bagage mellan 12‐20 kg per person. Vikten varierar med flygplanstyp och flygoperatör och skall framgå på bokningsbekräftelsen. Barn under 2 år reser i vuxens knä har inte rätt att checka in något bagage.

10.4 Reglerna för att medföra bagage utöver vad som sägs i pkt. 1.3.3, så kallad övervikt, varierar mellan olika flygoperatörer. Mängden tillåten övervikt och debitering sker enligt för flygresan anlitat flygbolags särskilda bestämmelser. Maxvikten per väska (kolli) är dock alltid 30kg.

10.5 Allt bagage som checkas in måste vara märkt med namn och adress, så att det lätt kan identifieras. Om bagage inte uppfyller detta krav kan det medföra väsentlig försening av leveransen av bagaget samt hantering av detta om det skulle komma bort.

10.6  Om ditt bagage skadades i samband med flygresan behöver du en skadeanmälan, s.k. PIR-rapport. Denna får du när du anmäler skadan på flygplatsen.  PIR-rapporten är nödvändig för att ersättning ska kunna betalas ut (då försäkringsbolagen inte ersätter skadat bagage om rapporten saknas).

10.7 Incheckat bagage levereras till innehavaren av bagagets identifieringskvitto på ankomstdestinationens flygplats. Detta innebär att passageraren själv måste hämta sitt bagage på ankomstflygplatsen.

10.8 Av säkerhetsskäl får nedanstående artiklar inte medföras i passagerares bagage på Traveas flyg: Explosiva ämnen, häribland detonatorer, luntor, detonerande stubiner, tändtrådar, tändrör, granater och minor. Brännbara gaser såsom: gasol och refiller till gaslocktänger och tändare brännbara vätskor, häribland bensin och metanol samt färg och förtunning. Brännbara, fasta ämnen och reaktiva ämnen, häribland magnesium, skärbrännare, fyrverkeripjäser och signalbloss. Oxiderande ämnen och organiska peroxider, häribland blekmedel, reparationssatser till bilkarosser. Giftiga och smittfarliga ämnen radioaktivt material, frätande ämnen, häribland kvicksilver, bilbatterier och våtbatterier, magnetiskt material.

10.9 Följande artiklar kan medföras på Traveas flyg endast med extra försiktighet: (Mer information om detaljer finns hos servicepersonalen på flygplatsen): Jakt och tävlingsvapen med ammunition. Mediciner och toalettartiklar för personligt behov. Tändstickor och tändare, gaslocktänger och liknande, torris, pacemaker. TV apparater, cd‐spelare och matolja.

11 Tvistlösning

11.1 Skulle tvist uppstå rörande tolkningen eller tillämpningen av avtalet bör parterna försöka lösa tvisten genom förhandlingar.

11.2 Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

12. Övrigt

12.1 För flygresor som köps via Travea på flyg som inte chartrats i sin helhet av Travea gäller respektive flygbolags villkor. Ombordförsäljning av ytterligare varor, alkohol m.m. sker alltid i respektive bolags regi.

12.2 Varje biljett är personlig och får ej överlåtas till tredje person.

12.3 Bokningsnummer som fås i samband med bokning gäller efter full betalning som biljett.

12.4 Travea reserverar sig för eventuella tekniska fel och tryckfel gällande hemsida, resebevisen och kataloger.

12.5 Researrangören förbehåller sig rätten bryta ett avtal efter det ingåtts pga. tekniska fel och tryckfel på hemsidan, resebevis och katalog. Researrangören är bunden till att återbetala resenärens inbetalda belopp.

12.6 Bekräftelse skickas till kund direkt vid bokning av paketresa. Dock har Travea på sig 48 timmar under vardagar samt 72 timmar under helg och röda dagar att bekräfta boendet då fullbokningar kan ske och alternativa boenden erbjuds. Vid fullbokat meddelas detta via mail med förslag på annat boende. Accepteras inte alternativet som ges vid fullbokning, har resenären rätt att avboka med rätt till full återbetalning.

12.7 Husdjur tillåts ej.

13 Förbehåll om ändringara

Travea reserverar sig för korrekturfel i denna publikation